versie: 08-01-2013

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter. Die woorden hebben de betekenis van de woorden zoals in dit artikel schuin gedrukt gedefinieerd zijn.

 1. Afnemer: de wederpartij van e-Vitality in de Overeenkomst, tevens handelend onder de naam Mijn Fysio Online, hierna gezamenlijk aangeduid als: "e-Vitality".
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. Dienst: de oplossing "e-Vitality" die als dienst aan Afnemer wordt aangeboden.
 4. Eindgebruiker: een aan Afnemer toe te rekenen persoon, bijvoorbeeld een cliënt of klant van Afnemer, die van de Functionaliteit gebruik maakt.
 5. Functionaliteit: de gebruiksfuncties en -mogelijkheden van de aan de Dienst ten grondslag liggende computerprogrammatuur, al dan niet onderverdeeld in deelfunctionaliteiten en/of modules.
 6. Gebrek: het niet, dan wel niet volledig, voldoen van Functionaliteit aan de overeengekomen specificaties.
 7. Gebruiker: een aan Afnemer toe te rekenen persoon, bijvoorbeeld een medewerker, die van de Functionaliteit gebruik maakt.
 8. e-Vitality: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "e-Vitality B.V.", handelend onder de naam "e-Vitality", wederpartij bij de Overeenkomst, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 55325270, of ieder ander aan haar gelieerde onderneming die gebruik maakt van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Overeenkomst:de overeenkomst inzake het leveren van de Dienst en eventuele additionele diensten, deze overeenkomst kan bestaan uit de getekende offerte waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, een opdrachtbevestiging die verwijst naar een offerte waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of een separate overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 10. Support: het tijdens Werkuren door e-Vitality, per e-mail en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit, alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder mede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit en/of Dienst belemmeren en het oplossen van deze problemen.
 11. Werkuren: van 9.00 tot 17.30 uur op Werkdagen.
 12. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag behoudens in Nederland erkende feestdagen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

 1. Alle door e-Vitality gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte/aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de overeenkomst tussen e-Vitality en Afnemer tot stand door ondertekening door Afnemer van de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de Overeenkomst aan de zijde van de Afnemer geldt als aanvaarding van onderhavige voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk door e-Vitality van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing.

Artikel 3 :Levering Dienst

 1. e-Vitality naar een beschikbaarheid van de Dienst van 99% per jaar. Echter, e-Vitality kan niet garanderen dat de Dienst altijd en zonder onderbrekingen beschikbaar is.
 2. De Dienst wordt geleverd als SaaS (Software as a Service). Derhalve betaalt Afnemer alleen voor het gebruik van de Functionaliteit. Afnemer verkrijgt geen licentie maar een gebruiksrecht op de Functionaliteit van de onderliggende programmatuur. Afnemer betaalt de abonnementskosten zoals uiteengezet in de Overeenkomst. Uit de Overeenkomst blijken verder de prijzen en tarieven voor onder andere aantallen deelnemers, capaciteit en modules.
 3. Tenzij anders is overeengekomen is in de Dienst hosting inbegrepen. Derhalve hoeft Afnemer zelf geen leverancier voor hosting te selecteren.
 4. Het is Afnemer niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de Dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid van de Dienst ontstaat.
 5. e-Vitality biedt haar Dienst aan op basis van "fair use", dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan Afnemer inzake systeem- en netwerkbelasting. e-Vitality behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Afnemer van e-Vitality, maatregelen te treffen. In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen partijen in overleg treden over mogelijke oplossingen en/of wijzigingen en de daarmee samenhangende kosten.
 6. Afnemer zal zorg dragen voor een zorgvuldige omgang door Gebruikers en Eindgebruikers met door e-Vitality evenals door henzelf aan gebruikers verstrekte inloggegevens.
 7. Afnemer zal zich bij de gebruikmaking van de Dienst bedienen van door e-Vitality gespecificeerde programmatuur en apparatuur.
 8. Afnemer vrijwaart e-Vitality tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Afnemer die in strijd zijn met de artikelen 3.4 en 3.7.
 9. Daar de Dienst een webgebaseerde oplossing is, is Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig treffen van voorzieningen als het selecteren,verwerven, installeren en configureren van geschikte telecommunicatievoorzieningen, programmatuur (zoals voorgeschreven browsers), apparatuur en infrastructuur om daadwerkelijk van de Dienst gebruik te kunnen maken. Derhalve is e-Vitality niet verantwoordelijk voor onbeschikbaarheid van de Dienst ten gevolge van gebreken in het interne netwerk van Afnemer of andere voorzieningen als hiervoor bedoeld. e-Vitality is niet verantwoordelijk voor kosten die de hiervoor bedoelde voorzieningen met zich meebrengen, zoals aanschaf, gebruik en (data)verbruik.
 10. De Dienst wordt naar beste weten en kunnen geleverd, doch zonder enige garantie, tenzij er een SLA (Service Level Agreement) is overeengekomen. In dat geval wordt de Dienst geleverd conform de service niveau specificaties als overeengekomen in de SLA.

Artikel 4: Support

 1. e-Vitality zal er naar streven dat aan alle uit te voeren activiteiten met betrekking tot een door Afnemer gedaan beroep op Support, daar onder mede begrepen behandelen van vragen van Gebruikers en het oplossen van Gebreken zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Indien er een SLA is afgesloten die betrekking heeft op Support zullen de activiteiten met betrekking tot een door Afnemer gedaan beroep op Support conform de overeengekomen service niveau specificaties worden uitgevoerd.
 2. Het in behandeling nemen van een Gebrek gebeurt alleen indien en voor zover dit Gebrek aantoonbaar dan wel reproduceerbaar is.
 3. Indien en voor zover de tijd die het oplossen van een Gebrek in beslag neemt, of wordt vermoed in beslag zal nemen, van dusdanige duur is, dat vermoed wordt dat de beschikbaarheid van de Functionaliteit zal worden aangetast, zal e-Vitality trachten te voorzien in een tijdelijke, toereikende oplossing.
 4. e-Vitality kan niet garanderen dat elke wens of wijziging (technisch) kan worden doorgevoerd. Echter, e-Vitality zal in dat geval Afnemer informeren over eventuele andere mogelijkheden, indien en voor zover mogelijk.
 5. Gebreken in beschikbaarheid welke zijn veroorzaakt door:
  a. onoordeelkundig gebruik door Gebruiker of Eindgebruiker;
  b. het werken met apparatuur en/of (browser)programmatuur welke niet voldoen aan de vooraf door e-Vitality goedgekeurde specificaties;
  vallen nimmer binnen de reikwijdte van de Overeenkomst. Alleen op grond van een schriftelijke bevestiging van Afnemer zal e-Vitality zo mogelijk bedoelde Gebreken herstellen, zulks tegen haar alsdan geldende tarieven.
 6. e-Vitality kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de Dienst beschikken, in belang van Afnemer teneinde optimaal functioneren van Dienst, eisen dat deze trainingen en/of opleidingen van e-Vitality betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op Support doen, dan wel Gebruikers anderszins benodigde kennis zullen opdoen. e-Vitality zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (Support)historie.
 7. e-Vitality zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Afnemer, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de Dienst en/of verlies van Functionaliteit en/of een verminderde beschikbaarheid met zich mee zullen brengen. Voorgaande is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om beveiligingsredenen toegepast dienen te worden.
 8. Eindgebruikers kunnen geen direct beroep doen op Support. Eindgebruiker dient zich voor vragen en/of Gebreken te wenden tot Afnemer, tenzij anders Overeengekomen. Afnemer fungeert derhalve in dat geval als eerstelijns ondersteuning, en e-Vitality als tweedelijns ondersteuning.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

 1. e-Vitality garandeert dat zij over alle benodigde rechten voor het verlenen van Dienst beschikt, waaronder alle rechten met betrekking tot de onderliggende computerprogrammatuur. Met betrekking tot die onderliggende computerprogrammatuur worden alle rechten door e-Vitality voorbehouden.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op materialen door e-Vitality Afnemer ter beschikking gestelde in het kader van de Overeenkomst, zoals trainingsmateriaal, handleidingen en presentaties, blijven berusten bij e-Vitality, haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Afnemer verkrijgt slechts een gebruiksrecht op dit materiaal dat niet meer inhoudt dan dat zij het materiaal mag aanwenden voor interne (trainings)doeleinden.
 3. De materialen welke kunnen worden gebruikt binnen de Dienst, zoals bijvoorbeeld video's, afbeeldingen en teksten, daarop blijven de intellectuele rechten berusten bij e-Vitality dan wel haar licentiegevers. Afnemer verkrijgt op de materialen slechts een gebruiksrecht dat niet meer inhoudt dan dat zij het materiaal alleen binnen de omgeving van de Dienst mag aanwenden.

Artikel 6: Prijzen en tarieven, facturering en betaling

 1. Prijzen en tarieven staan vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. De overeengekomen prijzen en tarieven mogen jaarlijks door e-Vitality worden verhoogd. De verhoging zal de index voor zakelijke dienstverlening (DPI) volgen zoals gepubliceerd door het CBS. Voor de verhoging wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer van het jaar dat aan de verhoging voorafging.
 3. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van uitbreidingen van de Dienst (extra modules bijvoorbeeld) worden direct gefactureerd.
 4. De vergoeding voor de Dienst wordt per kwartaal vooruit gefactureerd. Bij voorkeur worden de bedragen door middel van automatische incasso voldaan.
 5. Andere diensten en werkzaamheden die niet onder de Overeenkomst vallen, geschieden tegen de alsdan geldende prijzen en tarieven. Facturering vindt in dat geval achteraf plaats op basis van het aantal werkelijk bestede uren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vastgelegd.

Artikel 7: Looptijd, beëindiging en verlenging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de periode zoals vermeld in de Overeenkomst tenzij er door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd met in acht nemen van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de looptijd.
 3. Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald is de ene partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang ontbinden indien (i) de andere partij surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling is verleend; (ii) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement is verklaard; (iii) in de schuldsanering voor natuurlijke personen terecht komt; (iv) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; (v) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij dan wel op de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken infrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 4. Alle rechten die Afnemer ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van Functionaliteit vervallen bij beëindiging van Overeenkomst.
 5. Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.
 6. Partijen treden in het geval van beëindiging van de Dienst per omgaande in overleg omtrent de (wijze van) overdracht en/of vernietiging van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen, benodigd voor een voortgang van het gebruik door Afnemer van haar data en/of Dienst(en). Alle werkzaamheden die door e-Vitality in het kader van het voorgaande worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.
 7. Als op verzoek van Afnemer data vernietigd wordt, vrijwaart Afnemer e-Vitality van aanspraken van derden, inclusief betrokkenen van wie de data vernietigd is.

Artikel 8: Toerekenbare tekortkomingen

 1. De totale aansprakelijk van e-Vitality wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot maximaal het door e-Vitality van Afnemer ontvangen vergoedingen (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) over twee (2) maanden, direct voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit met een maximum van € 20.000 (twintig duizend euro).
 2. De aansprakelijkheid van e-Vitality voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Afnemeren van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan e-Vitality voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan e-Vitality voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van e-Vitality wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 3. De aansprakelijkheid van een partij wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat de nalatige partij door de andere partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
 4. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan e-Vitality zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 5. Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht de reden van de ontbinding waaronder ontbinding door Afnemer wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming door e-Vitality. Door e-Vitality aan Afnemer uitgereikte facturen zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9: Niet-toerekenbare tekortkomingen

 1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een partij kan zich jegens de andere partij alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt.
 2. Als een partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de andere partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel indien een periode van meer dan dertig (30) Werkdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door e-Vitality zal door Afnemer terstond worden betaald.
 3. Onder overmacht aan de zijde van e-Vitality wordt in elk geval verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan personeel, stakingen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van e-Vitality, verlies van data, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen van één en ander aan de zijde van e-Vitality.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit, Dienst, etc. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal een partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.
 2. Ieder der partijen draagt er zorg voor dat zijn bij de werkzaamheden betrokken werknemers en/of derden contractueel tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen in dit artikel is gesteld zullen zijn verplicht.

Artikel 11: Verwerking persoonsgegevens

 1. De navolgende leden van dit artikel zijn te beschouwen als een basis bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn van toepassing als er persoonsgegevens als bedoeld in die wet verwerkt worden. Op eerste verzoek van Afnemer werkt e-Vitality mee aan het maken van nadere afspraken over (de verdere waarborging van) verwerking van persoonsgegevens.
 2. In het kader van de wet als hiervoor genoemd wordt e-Vitality gekwalificeerd als bewerker en Afnemer als verantwoordelijke.
 3. e-Vitality zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens verwerken, waarbij het e-Vitality niet is toegestaan de van Afnemer verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.
 4. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. e-Vitality staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 5. Afnemer vrijwaart e-Vitality voor alle aanspraken van derden of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op nalevering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inzake inbreuken op die wet als hiervoor genoemd, alsmede daaronder begrepen de daar uit voortvloeiende kosten.
 6. De afdoende beveiliging van de werkstations en systemen van de Afnemer en Gebruikers, en het nemen van organisatorische maatregelen is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Afnemer, derhalve is e-Vitality daarvoor nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk.
 7. e-Vitality garandeert dat de persoonsgegevens nimmer buiten een lidstaat van de Europese Unie verwerkt worden.
 8. e-Vitality garandeert dat zij te allen tijde zal meewerken aan het recht dat een betrokkene heeft om haar persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren.
 9. Op eerste verzoek van Afnemer werkt e-Vitality mee aan een onafhankelijke audit van Afnemer, welke audit tot doel heeft te beoordelen of de verwerking van de persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens plaatsvindt. De kosten van deze audit worden gedragen door Afnemer. Eventuele uitkomsten van de audit worden gezamenlijk tussen partijen besproken.
 10. Indien en voor zover er een incident heeft plaatsgevonden, waarbij de persoonsgegevens gelekt zouden kunnen zijn, stelt e-Vitality Afnemer daarvan -nadat e-Vitality wetenschap heeft van dit incident- onverwijld op de hoogte.

Artikel 12: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

 1. Indien en voor zover het gebruik van de Dienst tussen Gebruiker/Afnemer en Eindgebruiker handelingen opleveren die te kwalificeren zijn als een behandelovereenkomst als in de WGBO bedoeld, erkent Afnemer dat e-Vitality daar geen partij bij is.
 2. Afnemer vrijwaart e-Vitality voor alle aanspraken van Gebruikers en derden inzake eventuele tekortkomingen in de nakoming van behandelovereenkomst(en).
 3. e-Vitality aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het feit dat een behandeling door middel van de Dienst verleend, niet door een verzekeraar met wie Afnemer een overeenkomst heeft wordt vergoed.

Artikel 12: Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van e-Vitality aan een derde over te dragen.
 2. e-Vitality is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen.
 3. e-Vitality is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).
 2. Uitsluitend indien partijen voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel 9.4, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der Partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.
 3. Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 14.1 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT-Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De andere partij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org enwww.sgoa.eu).

Artikel 14: Algemene bepalingen

 1. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze door de betreffende partij schriftelijk zijn bevestigd.
 2. In de gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is, treden partijen hiertoe in overleg. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Het nalaten door een partij om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij deze partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.
 4. Indien in deze voorwaarden is vermeld dat een kennisgeving schriftelijk kan worden gedaan doen, dan kan een die mededeling, tenzij uit de context evident is dat daadwerkelijk schriftelijk is bedoeld, ook digitaal, dat wil zeggen per fax of per e-mail, plaatsvinden.
 5. Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen.
 6. e-Vitality zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen e.d. trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal.